Jak zostać uczniem CSR Gniezno?

Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w Cechowej Szkole Rzemieślniczej musi spełniać następujące warunki:

 • być absolwentem szkoły podstawowej;
 • posiadać odpowiednie warunki fizyczne i stan zdrowia, który umożliwia podjęcie nauki w danym zawodzie, co zostaje poświadczone przez lekarza medycyny pracy.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły;
 • potwierdzenie od pracodawcy o możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie lekarskie uprawnionego lekarza medycyny pracy, wydane na podstawie skierowania od pracodawcy;
 • 3 zdjęcia;
 • karta zdrowia z poprzedniej szkoły (opcjonalnie).

Umowa o pracę:
Spisanie umowy jest formalnym wymogiem, który musi zostać spełniony przed rozpoczęciem nauki w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie. Organizacja rzemieślnicza prowadzi nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników, którzy zostają wpisani do rejestru prowadzonego od momentu powstania Izby Rzemieślniczej.
Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, są spisywane w Biurze Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – ul. Tumska 15 (biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00).

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (najważniejsze: data i miejsce urodzenia ucznia, PESEL ucznia, dokładny adres zamieszkania, imiona rodziców);
 • świadectwo szkolne ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie ze szkoły branżowej I stopnia, że uczeń został przyjęty do wybranej szkoły;
 • zaświadczenie od uprawnionego lekarza o zdolności do wykonywania określonej pracy w wybranym zawodzie (bez zaświadczenia o zdolności do pracy w danym zawodzie, nie będzie można spisać umowy);
 • uczeń powinien przybyć do Biura Cechu wraz z rodzicem, który jest zobowiązany przedstawić dowód tożsamości.